Japansk Spets Era

Vi presenterar stolt kennelns 21 olika champions

Chezzay's hundar

C.I.B. NORD UCH SE V-06, -10
NORD V-06,-07 KBH V-07 SE VV-16
SE UCH FIN UCH NO UCH

SE UCH

Chezzay's Annie The Almighty
Chezzay's Courage In Heart
Chezzay's Call Of Duty
Chezzay's Annie the Almighty
Chezzay's Courage in Heart
Chezzay's Call Of Duty
.
C.I.B FIN UCH LV UCH EE UCH EE JCH
LV JCH EE JV-09 BALT JV-09
SE AG(HOPP)CH SE AGCH
NORD UCH C.I.B
Chezzay's Echo Of Eros
semla
Chezzay's Echo Of Eros
Chezzay's Casino Royale
Chezzay's Guts And Glory
     
NORD UCH DK UCH C.I.B NORD V-11 DK V-12 NO V-13 SE V-12 SE V-16 SE VV-17
SE UCH FIN UCH DK UCH C.I.B SE VV-17 NORD VV-18 NO VV-18
SE AGCH SE AG(HOPP) CH
leo
Chezzay's Heroic Helix
Chezzay's Hope In Heart
Chezzay's Da Vinci
     
SE UCH
SE UCH SE UCH
Chezzay's Endgame Era
Chezzay's Golden Glimmer Chezzay's Jumping Jennie
     
SE UCH NORD UCH SE AGCH C.I.B NORD UCH DK UCH DK V-12 DK JV-12 NORD JV-12 NORD V-14 NORD V-15
jChezzay's Jippie Jay Chezzay's Just Jackpot Chezzay's Known As Keyla
     
SE UCH NO UCH SE V-15 AUST CH SE CH
Chezzay's King Kevin Chezzay's Living Legend Chezzay's Circus Clown
     
SE UCH DK UCH FIN UCH NO UCH C.I.B* SE V-16 NORD JV-14 NORD V-18   SE UCH
   
Chezzay's Magic Mix   Chezzay's Nice N'Easy
     
SE UCH SE UCH FIN UCH UK CH JW
   
Chezzay's Prince Pilou Chezzay's Open-Hearted Optimist Chezzay's Pole Position

 

Ägda av oss

SE UCH SE AGCH SE AG(HOPP)CH
SE UCH
NO UCH SE UCH
Enfloy'z la'diva Name Of The Game
Enfloy'z Naijk The Charmant Prince
Jomgarden's Fantasie
Enfloy'z La'diva Name of the Game
Enfloy'z Naijk the Charmant Prince
Jomgarden's Fantasie